Ger medieetiska systemen upprättelse?

Rättssociologen Karl Dahlstrand vid Lunds universitet har tillsammans med Institutet för Mediestudier i en enkät undersökt hur effektivt de berörda anser att de medieetiska systemen ger upprättelse. Här är det värt att nämna att vi då arbetet inleddes bad PO-kansliet om hjälp att distribuera vår enkät till alla dem som stod bakom framgångsrika anmälningar under 2015. På så sätt skulle enkäten kunna genomföras samtidigt som anonymiteten i PO-systemet kunde vara intakt. Efter beslut av Tidningsutgivarna, en av PO-systemets huvudmän, avböjde PO denna medverkan. Institutet för Mediestudier valde då att anlita en researcher som utifrån offentliggjorda uppgifter letade fram mejladresser till så många av anmälarna som möjligt. I några fall lyckades vi trots det inte hitta rätt person. Vad gäller granskningsnämnden fick vi genom offentlighetsprincipen tillgång till adresser till alla som anmält publiceringar som fällts 2015.
Enkäten visar ur flera aspekter en begränsad tilltro till systemens förmåga att ge upprättelse eller rättelser. Slående är att de svarande har förtroende för reglerna, men inte för tillämpningen. I fritextkommentarer är det ganska hårda ord, inte minst från anmälare till granskningsnämnden. Enkäten visar också att allmänheten tycks ha högre förtroende för hur PON/GRN hanterar mediers kränkningar än för hur rättsväsendet hanterar nätkränkningar. Och anser samtidigt att övertramp från medier drabbar hårdare än nätkränkningar. De framgångsrika anmälarna anser också att det är viktigare att felande utgivare får någon form av påföljd än att de kränkta individerna (som de själva) får kompensation.

Hur skildras verkligheten? ‘Internets undervegetation’ vs. ‘PK-maffian’

Institutet för Mediestudier genomför under våren 2016 en kvantitativ innehållsanalys av en rad medier inom den offentlighet som ibland kallas ”alternativmedier” men också ofta betecknas som exempelvis invandringskritisk, invandringsfientlig eller rasistisk i olika grad. Vi använder ett beprövat kodschema som tillämpats på journalistiska medier i stor omfattning och kommer att få en god bild av skillnader och likheter mellan denna påstått alternativa offentlighet och traditionella medier. Medieforskaren Kristoffer Holt svarar för tolkning och genomförande. Kodningen genomförs av erfarna forskningsassistenter och interkodarreliabilitetstester genomförs.

Resultaten kommer att publiceras i en skrift med arbetsnamnet Migrationen i medierna i maj 2016.

’Alternativmedier’? En intervjustudie om mediekritik och mediemisstro

Medieforskaren Kristoffer Holt genomför under våren 2016 ett dussintal intervjuer med nyckelpersoner inom den nätmiljö som omväxlande kallas invandringskritiska eller invandringsfientliga eller rasistiska eller liknande. De fokuserar på mediekritiken i denna krets. Resultatet kommer så vitt vi vet att bli den första systematiska genomgången av hur aktörerna i denna bubbla själva ser på sin verksamhet.

Resultaten kommer att publiceras i en skrift med arbetsnamnet Migrationen i medierna i maj 2016.

Invandring och integration på ledarsidorna

Frågor om migration och integration har de senaste åren vuxit i betydelse både i svensk politik och samhällsdebatt. Men forskningen om dessa frågor är inte särskilt omfattande.

Mediestudier har därför kommit överens om att Mittuniversitetet ska genomföra en studie av debatten om invandring och integration på ledarsidorna i några stora svenska tidningar under perioden 2010–2015. De inkluderade tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

Ansvariga för studien är professor Jesper Strömbäck (Göteborgs universitet), professor Jonas Hinnfors (Göteborgs universitet) och fil dr Niklas Bolin (Mittuniversitetet).

Undersökningen syftar till att både mäta hur mycket som skrivs om invandring och integration och på vilket sätt som det skrivs om det.

Resultaten är publicerade i skriften Migrationen i medierna.

Här kan ni ta del av datamaterialet som insamlats för studien. Det går bra att använda detta, bara en hänvisning sker till att det är Institutet för mediestudiers material.

Invandring på ledarsidor kodinstruktioner och data