Föreningen Institutet för mediestudier

Föreningen Institutet för mediestudier bildades år 2014 och ska enligt syftesparagrafen i stadgarna bedriva eller främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat. Institutets studier ska kartlägga, analysera och diskutera medier ur flera perspektiv, framför allt i relationen medier och medborgare.

Föreningens värdegrund bygger på att mediegranskning ger ett brett, allsidigt och sakligt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roller i demokratin. Demokrati förutsätter att medborgarna har tillgång till bra och begriplig information. I begreppet demokrati ingår grundvärderingen att alla människor har lika värde oberoende av kön, religiös uppfattning, sexuell läggning och social/kulturell/etnisk bakgrund.

Föreningen ska bedriva sin verksamhet obunden av intresseorganisationer och politiska partier.

Föreningens ändamål är att inom ramen för föreningens värdegrund:

• bedriva eller på annat sätt främja vetenskaplig forskning om journalistik och om medier inklusive närliggande forskningsfält

• sprida kunskap och initiera debatt

• på forskningens grund vara en mötesplats mellan forskare, medier och medborgare för ett samtal om mediernas funktion och verksamhet i ett samhällsperspektiv.

Verksamheten syftar till att ge ett brett, oberoende och allsidigt underlag för det offentliga samtalet om journalistikens och mediernas roll i samhället och i opinionsbildningen.

Stadgar Institutet för mediestudier