Mediestudiers innehållsanalys

På denna sida presenteras Mediestudiers innehållsanalys, ett fortlöpande projekt med kvantitativ innehållsanalys av 26 medier, såväl riksmedier som medier från fyra utvalda regioner (Stockholm, Värmland, Västernorrland och Västmanland).

Dessa 26 medier studeras vartannat år under sju slumpmässigt utvalda dagar. Studiens första år är 2007, som vid projektstarten var det tidigaste år då de digitala upplagorna av medierna fanns arkiverade i tillräcklig omfattning. Därefter gjordes studien för 2014 och sedan följande jämna årtal. Studien görs både i analoga och digitala upplagor. Alla 26 medier har om möjligt studerats i båda dessa varianter. De digitala upplagorna bestod i samtliga fall av hemsidor, de analoga bestod antingen av papperstidningar, TV-sändningar eller radiosändningar. Studien är en kvantitativ innehållsanalys.

När undersökningen för 2018 var genomförd har 20 000 artiklar eller inslag undersökts.

Nedan redovisas analysdata, instruktioner och metod i olika filformat:

Undersökningsfil (SPSS)

Hela undersökningen i SPSS-format: IFM-2007-2014-2016_180924

Hela undersökningen i SPSS-format 2018: IFM-2007-2014-2016-2018_190405

Undersökningsfil (Excel)

Hela undersökningen i Excel-format: IFM-2007-2014-2016_170621

Hela undersökningen i Excel-format 2018: IFM-2007-2014-2016-2018_190405

Kodbok

Kodboken innehåller ingående förklaringar av var och en av de variabler som har kodats för varje analysenhet. Den består av kodschema och kodinstruktioner som tillsammans ger förklaringar och exempel på hur kodningen av varje variabel har skett och vad de olika svarsalternativen innebär.

Utvecklad kodgenomgång: kodinstruktioner IFM
Utvecklad kodgenomgång 2018: kodinstruktioner 2018
Kodschema: Kodark Mediestudier innehållsstudie
Codesheet: Codesheet Mediestudier innehållsstudie

Metodgenomgång

Hur undersökningen har gått till väga. Vilka arbetsmetoder som kodarna har använt och vilka avgränsningar som har gjorts för att göra arbetet möjligt att genomföra. Läs här om metod.

Här kan du läsa om vår skrift Journalistik i förändring, som i ett antal kapitel presenterar resultat från projektet till och med 2014. Observera att data från medier i Västerås inte var kodade vid publiceringen.

Här kan du läsa om vår skrift från 2019:  Nyheter – allt mer en tolkningsfråga?