SEMINARIUM Stockholm. 3 oktober 2018

Pew Research Center: Politik och förtroendet för medier

Presentation av studien om medier i Europa

Här kan du hitta studien från PEW Research Center.

IMG_1690
Panelen från vänster: Kajsa Falasca, Mittuniversitetet, Amy Mitchell PEW Research Center, Fredric Karén SvD och moderator Lars Truedson, Institutet för mediestudier.

Den ledande amerikanska forskningsinstitutionen Pew Research Center besökte Stockholm och Institutet för Mediestudier för att presentera nya fakta om förtroendet för medier, mediekonsumtion och politiska attityder utifrån en studie genomförd i åtta västeuropeiska länder. En slutsats är att attityderna till nyhetsmedier styrs mer av graden av populistiska värderingar än av placering på vänster-höger-skalan. De som i hög grad uttrycker populistiska åsikter har lägre förtroende för medier.

Amy Mitchell, chef för Pews journalistikforskning, redovisade resultaten för Sverige i detalj och jämförde dem med övriga länder. Hon presenterade även en Pew-studie om amerikaners attityder till nyhetsmedier och deras förmåga att skilja mellan faktauppgifter och åsikter i nyheter.

Pew Research Center är en oberoende forskningsinstitution som genomför opinionsundersökningar, demografiska studier, innehållsanalys och annan datadriven samhällsvetenskaplig forskning i allmänhetens intresse. Centret tar inte ställning om vad som är lämpliga politiska åtgärder. Pew har en avdelning för forskning om journalistik och medier som publicerar en årlig analys av medier i USA – State of The News Media.

I panelen:
Amy Mitchell, chef för journalistikforskningen, Pew Research Center
Fredric Karén, chefredaktör, Svenska Dagbladet
Kajsa Falasca, medieforskare, Mittuniversitet

In English:

Political Attitudes and Trust in the News Media
A presentation of findings from Pew Research Centers study of media in Western Europe
Time: Wednesday 3 oktober 16.00-17.30
Location: TCO, Linnégatan 15, Stockholm.

The well-known and respected U.S. ”fact tank”Pew Research Center will visit Stockholm on October 3rd to present new data on trust in the news media, media consumption and political attitudes, based on a study conducted in eight Western European countries: the United Kingdom, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain and Sweden. Researchers found that in Western Europe, public views of the news media are more divided by populist leanings than by left-right ideology. Researchers also found that those who hold populist views are less likely to value or trust the news media.
Join Amy Mitchell, Director of Journalism Research, for a discussion about the relationship between political attitudes and trust in the news media in Western Europe. Mitchell will present the Swedish results in detail and highlight how these findings compare with results from other countries in the study. She will also present related research about Americans’ attitudes toward the news media, and their ability to distinguish between factual and opinion statements in the news.

Pew Research Center is a nonpartisan, non-advocacy research organization that conducts public opinion polling, demographic research, content analysis and other data-driven social science research to inform the public. The Center does not take policy positions. It has a leading Journalism and Media research team that publishes an annual analysis of the U.S. news media industry.

Panel:
Amy Mitchell,Director of Journalism Research, Pew Research Center
Fredric Karén, Editor-in-Chief, Svenska Dagbladet
Kajsa Falasca, Assistant Professor in Media and Communication Science, Mittuniversitet

Anmälan stängd